Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 'Karma Mama
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Recht herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening herroepingsrecht en kosten
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Naleving en Garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Klachten
Artikel 14 - Geschillen

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en aangeleverd;

 5. Overeenkomst voor onbepaalde tijd: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud voor een bepaalde tijd;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - waarmee de consument of Karma Mama informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die toekomstig overleg of gebruik mogelijk maakt voor een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Karma Mama: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Karma Mama en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst, er uitsluitend of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Karma Mama
Varendonk 37, 5583 GR, Waalre, Nederland
E-mailadres: hello@karma-mama.com
KvK-nummer: 82649383
BTW-nummer: NL862551948B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van Karma Mama, op elk aanbod van Karma Mama en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Karma Mama en de consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Karma Mama voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. .

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de consument kan ze eenvoudig opslaan op een duurzame gegevensdrager.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg is kennis te nemen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of in een andere vorm kosteloos zullen worden toegezonden. anders
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Karma Mama gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Karma Mama niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Karma Mama onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Karma Mama is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Karma Mama passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft Karma Mama passende veiligheidsmaatregelen.
 1. De ondernemer mag de consument - binnen wettelijke grenzen - informeren over zijn/haar vermogen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Karma Mama op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud zal Karma Mama aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen :
 • a. de contactgegevens van Karma Mama waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 • d. de prijs, inclusief alle belastingen, van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
 1. In geval van een langdurige transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Karma Mama mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag de consument niet tot opgave van reden(en) verplichten.
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product in de originele staat bewaren en zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten van de consument
 1. Als de consument gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij Karma Mama hiervan op de hoogte te stellen binnen de bedenktijd.
 1. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk terug, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding.
 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Karma Mama verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Het risico en de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 1. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als Karma Mama heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer heeft aangegeven de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Karma Mama kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Karma Mama dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Karma Mama geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 1. Overeenkomsten betreffende vrijetijdsbesteding, indien in een bepaalde datum of periode van uitvoering van de overeenkomst is voorzien;
 1. Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum;
 1. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Artikel 10 - De prijs
 1. De prijs van alle producten is zoals vermeld op de website van Karma Mama. De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Karma Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet- en zetfouten. De getoonde prijzen kunnen voor of na het aankoopproces worden gewijzigd, indien blijkt dat de prijzen onjuist zijn vermeld.

 2. Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen exclusief bezorg- en betalingskosten, welke worden opgeteld bij het totaal verschuldigde bedrag. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW (Nederland). Internationale bestellingen zijn onderworpen aan en kunnen onderworpen zijn aan belastingen en heffingen zoals bepaald door de douane in het land van bestemming. De betaling van eventuele invoerrechten en belastingen is de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

 3. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 4. In afwijking van het vorige lid kan Karma Mama producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden zonder voorafgaande mededeling van deze prijswijziging

 5. Wanneer de consument een product koopt in een periode waarin geen actie geldt, komt hij achteraf niet in aanmerking voor korting.
 Artikel 11 - Naleving en garantie
 1. Karma Mama staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. de overeenkomst is gesloten. Indien overeengekomen staat Karma Mama er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
Artikel 12 - Levering en uitvoering
 1. Karma Mama zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Karma Mama kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Karma Mama geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal Karma Mama het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, terugbetalen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Karma Mama tot het moment van bezorging aan de consument.
Artikel 13 - Klachten
 1. Klachten over een product of de naleving van deze overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden gemeld aan Karma Mama.

 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Karma Mama binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. De consument dient Karma Mama minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Artikel 14 - Geschillen
 1. Op de overeenkomst tussen Karma Mama en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Als je vragen hebt over de Algemene Voorwaarden van Karma Mama of deze in pdf-formaat wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar hello@karma-mama.com.
.